Actievoorwaarden

Actievoorwaarden
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de enquête “Smaaktest”, hierna te noemen: “Actie”, die wordt georganiseerd door Lime Factory B.V., KVK 50922246, gevestigd en kantoorhoudende aan de Keizersgracht 620 in Amsterdam, Nederland, hierna te noemen: “Organisator”.

Algemeen
1. De Actie loopt van 10 januari – 16 januari 2022.

2. Deelname aan de Actie is gratis.

3. Er wordt binnen 2 weken na het eindigen van de Actie een prijs verstuurd.

4. Deelnemer heeft aangegeven:

– Ik (of iemand uit mijn gezin) eet wel eens glutenvrije cake of koek.

– Ik ben niet allergisch voor een of meer van de volgende producten:

selder, noten, lupine, eieren, melkeiwit, sesam soja of tarwe.

5. Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn om mee te mogen doen.

6. Deelname aan de Actie door werknemers van Organisator of door haar ingeschakelde derden is uitgesloten.

7. Deelname is uitgesloten voor personen die niet woonachtig zijn, of geen vaste verblijfplaats hebben in België.

8. Door deelname aan de Actie stemt de deelnemer in met alle op deze Actie van toepassing zijnde voorwaarden.

Deelname
1. Iedere persoon die door ons geselecteerd is, kan meedoen aan de Actie, hierna te noemen: “Deelnemer”.

 1. Men kan enkel deelnemen met het bij ons bekende e-mail adres.
 2. Men kan maar een keer deelnemen aan de Actie.

  Prijzen
  1. De te winnen prijs is een Bol.com cadeabon t.w.v. €5.

  2. Prijs is niet inwisselbaar tegen contanten.

  3. De winnaar ontvangt persoonlijk bericht van Organisator middels e-mail.

  4. In geval van onvoorziene omstandigheden behoudt Lime Factory zich het recht de prijs te wijzigen en een gelijk alternatief of een alternatief met een grotere waarde aan te bieden.

Gebruik gegevens
1. Iedere Deelnemer dient zijn/haar geldige e-mailadres op te geven om mee te kunnen doen aan de Actie. Indien een Deelnemer een prijs wint zullen meerdere gegevens worden gevraagd.

2. De Deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens tijdens de Actie correct, up-to-date en volledig zijn.

Rechten Organisator
1. Organisator behoudt zich het recht voor om iedere Deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Organisator of derden.

2. Organisator behoudt zich tevens het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemer.

3. Over de uitslag van de Actie kan niet gecorrespondeerd worden. Indien er om enige redenen een geschil ontstaat tussen een Deelnemer en Organisator, is het oordeel van laatstgenoemde bindend.

Aansprakelijkheid
1. Organisator en/of de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de Actie.

2. Meer specifiek zijn Organisator en/of de door haar ingeschakelde derden niet aansprakelijk, voor zover wettelijk toegestaan, voor:

• enige aanvullende uitgaven die de winnaar eventueel maakt in verband met de deelname aan de Actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijs;

• voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met, de door haar uitgekeerde prijs;

• gebreken in de door haar uitgekeerde prijs;

• voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de Actie.

Diversen
1. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige cq. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.

2. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de deelnemer.

 

Gegevens
De gegevens zullen door Lime Factory worden gebruikt om de Actie uit te voeren, de winnaars bekend te maken, de respons op de Actie te meten en eventueel om in de toekomst informatie te geven over haar producten en diensten (voor zover daarvoor toestemming gegeven).

Door deel te nemen aan deze actie verwerkt Lime Factory gegevens, zie ons privacybeleid om te zien hoe wij hiermee omgaan.